Gebruiks­voorwaarden

Algemeen

Deze website en/of telefoon app (gezamenlijk: de “Website”) wordt gemaakt en onderhouden door Transavia Airlines C.V. gevestigd te Schiphol, Nederland, hierna te noemen ‘Transavia’. Op het gebruik van deze Website zijn onderhavige gebruiksvoorwaarden van toepassing. Uw gebruik van deze Website geeft aan dat u akkoord bent met en gebonden aan de gebruiksvoorwaarden. Van tijd tot tijd kan Transavia onderhavige gebruiksvoorwaarden wijzigen. Alsdan bent u gehouden aan deze wijzigingen. Wij raden u daarom aan om periodiek deze gebruiksvoorwaarden te controleren.

Disclaimer

Transavia sluit alle aansprakelijkheid uit voor elke directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van deze Website, of met enige tijdelijke onmogelijkheid om deze Website te raadplegen. Hoewel bij het vervaardigen en het onderhouden van deze Website de uiterste zorg is nagestreefd en nagestreefd zal worden, kan voor de afwezigheid van eventuele fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan. Derhalve aanvaardt Transavia geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolledigheden. Transavia kan dan ook geen garantie bieden dat deze Website werkt zonder gebreken of dat deze Website en/of de daaraan gekoppelde servers vrij zijn van enige onvolkomenheden. De informatie op deze Website is afkomstig van Transavia en/of van derden. Transavia is niet aansprakelijk voor- en kan geen garantie geven aangaande de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie. Transavia kan eveneens niet instaan of de door u geraadpleegde informatie geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt.

Leeftijd

U dient minimaal 16 jaar oud te zijn om transacties via deze Website te kunnen verrichten.

Intellectueel eigendom

Alle rechten, met betrekking tot het Transavia -logo en de merknamen ‘Transavia’ en ‘Transavia’ berusten bij Transavia. De informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Het is dan ook voor u als gebruiker niet toegestaan deze informatie te distribueren, verkopen, verveelvoudigen of op enige wijze te veranderen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende eigenaar van het auteursrecht op deze informatie. Transavia heeft het recht de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van haar Website te verwijderen indien er sprake is van inbreuk op rechten van derde(n).

Links

Voor het gemak van de bezoekers bevat deze Website (en eventuele andere distributiemethoden van Transavia, zoals e-mailings van Transavia) links naar andere websites en/of bronnen, die onderhouden worden door derde(n). Transavia is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de aldaar beschikbare informatie, geleverde zaken en/of diensten, het geldende privacybeleid of de beschikbaarheid van deze andere websites en/of bronnen. Naast luchtvervoer biedt Transavia haar passagiers via deze Website tevens de mogelijkheid om allerlei reisgerelateerde producten en diensten te kopen bij haar zakenpartners. U moet daarbij denken aan het boeken van hotels, pakketreizen, het huren van auto’s en het sluiten van reis- en annuleringsverzekeringen.
Deze reisgerelateerde producten en diensten verzorgt Transavia niet zelf. Dat doen gespecialiseerde zakenpartners. Wanneer u als reiziger een dergelijk product of een dergelijke dienst aanklikt op deze Website, komt u vervolgens in contact met de betrokken zakenpartner. Een eventuele overeenkomst komt rechtstreeks tussen de reiziger en deze zakenpartner tot stand. Transavia draagt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor door de betreffende zakenpartner geleverde diensten of producten. Ook de betalingen vinden rechtstreeks door de reiziger aan de betrokken zakenpartner plaats. Ook daarvoor draagt Transavia geen verantwoordelijkheid en is zij niet aansprakelijk. Elke derde partij die een link naar de Website van Transavia wenst aan te maken, dient hiertoe eerst toestemming te verkrijgen van Transavia. Indien en voorzover Transavia een dergelijke link toestaat, brengt dit geen wederzijdse verplichting met zich mee inhoudende dat Transavia een link van bedoelde derde op haar Website dient toe te staan. 

Toepasselijk recht

Op het gebruik van deze Website, waarop onderhavige gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen met Transavia welke ontstaan naar aanleiding van het gebruik -op welke wijze dan ook- van deze Website, zullen worden worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Haarlem, tenzij Transavia de voorkeur geeft het geschil aan het oordeel van een andere naar de normale regelen bevoegde, al dan niet Nederlandse, rechter te onderwerpen. 

Transavia Airlines C.V.
Schiphol, september 2012